Klachten

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Dit kan resulteren in een klacht.

Wat moet u doen als u een klacht heeft binnen de SKOV?

Binnen de SKOV is het belangrijk dat u een klacht bespreekt met degene waar u het niet mee eens bent. Als u er dan niet uitkomt, dan bespreekt u de klacht met diens leidinggevende. In het basisonderwijs is dat in principe de directeur, op het Don Bosco College meestal de afdelingsleider en daarna de rector. Als een gesprek met de directeur of rector niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot het bestuur.

Bespreken met een vertrouwenspersoon

Heeft u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Als de klacht gevoelig ligt of de klager zich kwetsbaar voelt kan altijd contact worden opgenomen met de vertrouwens- of contactpersoon die in de schoolgids vermeldt staat. Deze kan bemiddelen of je adviseren de klacht rechtstreeks bij het bestuur of bij de externe klachtencommissie katholiek onderwijs in te dienen. Hiervoor is de SKOV aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

Vertrouwenspersonen SKOV primair onderwijs (basisscholen)

Mevrouw L. Hilgersom - van der Wielen
Telefoon: 0299-399299 (Springplank)
E-mail: [email protected]

Vertrouwenspersonen SKOV voortgezet onderwijs (Don Bosco College)

Mevr. M. Prevaes
Telefoon: 0299 399 290
E-mail: [email protected]

De heer. F. Elbenzeida
Telefoon: 0299 399 290
E-mail: [email protected]

Een klacht indienen bij klachtencommissie

Wilt u een klacht indienen omdat u na gesprekken met het bestuur van de SKOV en de vertrouwenspersoon vindt dat uw klacht niet afdoende is behandeld? De SKOV is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. Hier kunt u uw klacht indienen. Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de SKOV om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen aan het secretariaat van deze commissie:

Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs

postbus 82324
2508 EH Den Haag.

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl onder: Klachten.

In geval van een (vermoeden van) misdrijf of overtreding kan ook rechtstreeks aangifte gedaan worden bij de politie. Er is ook een meldpunt vertrouwensinspecteurs van de inspectie van het onderwijs. 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme 0900-1113111.