Klachten

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Wanneer u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook wanneer u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Wat moet u doen als u een klacht heeft binnen de SKOV?

Binnen de SKOV is het belangrijk dat u een klacht bespreekt met degene waar u het niet mee eens bent. Als u er dan niet uitkomt, dan bespreekt u de klacht met diens leidinggevende. In het basisonderwijs is dat in principe de directeur, op het Don Bosco College meestal de afdelingsleider en daarna de rector. Als een gesprek met de directeur of rector niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot het bestuur.

Bespreken met een vertrouwenspersoon

Heeft u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Als de klacht gevoelig ligt of de klager zich kwetsbaar voelt kan altijd contact worden opgenomen met de vertrouwens- of contactpersoon van de school. Deze kan bemiddelen of  adviseren de klacht rechtstreeks bij het bestuur of bij de externe klachtencommissie katholiek onderwijs in te dienen. Hiervoor is de SKOV aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, ongewenste communicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de vertrouwenspersoon u begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon lost uw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.

Intern

De Samensprong

Anja Jonk - 0299-363264
[email protected]

Elly Keizer - 0299-363264
[email protected]

St. Jozefschool
Amanda Schokker - 0299-364718
[email protected]
 

St. Petrusschool
Jenny Schilder 0299-363955
[email protected]

Elise Veerman - 0299-363955
[email protected]
 

Blokwhere
Angela Zwarthoed - 0299-363499
[email protected]

Eline van Pooy - 0299-363499
[email protected]
 

't Kofschip
Jacqueline Burger-Waal - 0299-320147
[email protected]

Nellie Stroek 0299-320147
[email protected]
 

De Aventurijn
Charlotte Veerman - 0299-363308
[email protected]

Christian Blom - 0299-363308
[email protected]
 

Scheepswerf
Gerie Koning - 0299-367767
[email protected]

Elise Schoen - 0299-367767
[email protected]

 

Don Bosco College
De heer F.Elbenzeida - 0299-399299
[email protected]

Mevrouw M. Prevaes - 0299-399299
[email protected]

Mevrouw L. Tol-Van Rijn - 0299-399299
[email protected]

Extern

Ook de externe vertrouwenspersonen zijn er voor klachten en meldingen rond ongewenst gedrag op school. Voor de scholen van SKOV zijn mevrouw Giti Bán en de heer Frank Brouwer de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid (www.schoolenveiligheid.nl). Het adres is: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.

U kunt de externe vertrouwenspersonen tijdens kantooruren bereiken via telefoon en email:

Giti Bán – [email protected]  – 030-285 66 08

Frank Brouwer – [email protected]  – 030-285 66 35

Formele klacht

Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het schoolbestuur of ingediend worden bij de klachtencommissie.

Schoolbestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
t.a.v. mevrouw M. Runderkamp
Postbus 58
1130 AB Volendam
[email protected]

of

Klachtencommissie
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 394
3440AJ Woerden
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.