Identiteit

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) biedt onderwijs van hoge kwaliteit aan leerlingen in de gemeente Edam-Volendam en de regio Waterland. Alle leerlingen zijn welkom op onze scholen. Samen met ouders en verzorgers begeleiden wij met aandacht onze leerlingen richting een waardevolle toekomst. Wij bieden een veilige en gestructureerde leeromgeving waar leerlingen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
 

Katholieke identiteit in deze tijd

“Traditie is niet de aanbidding van de as, maar het doorgeven van vuur.”

SKOV is geworteld in de katholieke traditie en vanuit die oorsprong zijn katholieke waarden als naastenliefde, (zelf)vertrouwen, ontplooiing, respect voor anderen, solidariteit en handelen vanuit inspiratie voor ons fundamenteel. Daarbij kiezen we voor een eigentijdse invulling van tradities en vieringen. Wij vinden het belangrijk om op basis van waarden die bijdragen aan menselijkheid keuzes te maken en zo te leren onderscheiden wat er toe doet in het leven. Wij richten de missie en visie van ons onderwijs op een veranderende samenleving.
 

Visie op mens en wereld

Wij hebben besef van kwetsbaarheid en kracht van mensen. Iedereen is uniek, juist daarom waarderen wij diversiteit. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, dat vraagt om een verantwoorde omgang met onze leefwereld. Wij begeleiden jonge mensen in het ontwikkelen van levensoriëntatie, levensvisie en levenswijsheid. Wij reiken daartoe bronnen van inspiratie aan uit de katholieke traditie en stimuleren de dialoog met diverse religieuze tradities en culturele en eigentijdse inspiraties. Zo bereiden wij jongeren voor om deel te nemen aan de samenleving en daarin zelf van betekenis te zijn en met anderen die samenleving vorm te geven.
 

Kernwaarden

Vooruitgang               
Wij hebben vertrouwen in de mogelijkheden tot groei en ontwikkeling van mensen. Ons onderwijs is in beweging. Wij sluiten aan bij maatschappelijke en technologische vernieuwingen waardoor wij en onze leerlingen verder ontwikkelen.

Verbondenheid
Wij hechten aan samenwerking en verbinding met elkaar en de wereld om ons heen, met ruimte voor het waarderen van verschillen.

Verantwoordelijkheid
Wij bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige en zelfstandige rol in de samenleving. Wij geven verantwoordelijkheid en leren verantwoordelijkheid te nemen.

Visie op onderwijs

In onze visie is leren een continue proces dat vraagt om vertrouwen, erkenning en veiligheid, maar ook om uitdaging, ruimte en durf. Wij beschouwen dit niet als een tegenstelling, maar als aanvullende en versterkende aspecten van ons leerklimaat. Daarbij zoeken we een goede balans tussen richting geven en ruimte bieden.

Wij bieden ruimte aan het ontwikkelen van talenten in een eigentijdse leeromgeving. Naast het cognitieve leren stimuleren wij ontwikkelingen op het gebied van muziek, kunst en cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Wij bevorderen onderzoekend en ontdekkend leren.

In onze scholen worden leerlingen gezien en gekend en gestimuleerd om eigenaar te zijn van hun leerproces. Wij dagen leerlingen in een positief pedagogisch klimaat uit om op een actieve en ondernemende wijze te werken aan hun persoonlijke, cognitieve en morele groei. Wij vragen en geven constructieve feedback op het leerproces en de leerresultaten. Fouten maken mag en biedt kansen om te leren.

We houden rekening met verschillen en differentiëren binnen de mogelijkheden van de reguliere setting. We bieden passende begeleiding en ondersteuning.

Onze scholen zijn een oefenplaats waarin leerlingen een open blik op de samenleving ontwikkelen. Wij leren ze reflecteren op waarden, normen en overtuigingen van zichzelf en van anderen, zodat zij bewuste keuzes maken en een kritische bijdrage leveren aan een duurzame, zorgzame en democratische samenleving.

Wij stimuleren leerlingen om het voor hen hoogst mogelijke onderwijsniveau te bereiken. Leerlingen mogen trots zijn op wat ze kunnen. Samen met ouders en verzorgers bieden wij een stevige basis voor hun vervolgopleiding en toekomst.