Aanmelden basisschool

Kinderen in Nederland mogen vanaf vierjarige leeftijd naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn zij leerplichtig. Wilt u uw kind aanmelden voor een basisschool in Volendam? Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat.

De scholen

De basisscholen in Volendam vallen onder de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). Deze stichting verzorgt ook voortgezet onderwijs. Wij heten u van harte welkom op een van onze basisscholen.

Wanneer aanmelden

Kinderen geboren tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021 kunnen aangemeld worden voor een basisschool. Zij starten vanaf hun vierde verjaardag en stromen in tussen 1 oktober 2024 en 30 september 2025. Alle betreffende ouders ontvangen in december 2023 van SKO Volendam een uitnodigingsbrief voorafgaand aan de aanmelding. De aanmeldingsperiode loopt van vrijdag 1 december 2023 tot en met maandag 15 januari 2024.

Hoe aanmelden

Via het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden. Bij de aanmelding geeft u vier voorkeuren voor basisscholen aan. De eerste voorkeur zet u op nummer 1. De tweede op nummer 2 en zo verder.

Aanmeldformulier voor een basisschool

Keuzemogelijkheden

Alle basisscholen in Volendam bieden fijn en goed onderwijs aan de kinderen, op alle scholen is een prettige sfeer om samen te leren en te werken. De waardering voor onze scholen is groot, zowel vanuit de kinderen als vanuit de ouders. De scholen werken vanuit een gezamenlijke koers (het Koersplan Primair Onderwijs) en geven daar ieder op eigen wijze richting aan. In toenemende mate maken scholen eigen keuzes en onderscheiden zij zich van elkaar waarbij het leren en de ontwikkeling van kinderen voorop blijft staan.

Open Dag

Jaarlijks wordt een gezamenlijke Open Dag op de basisscholen georganiseerd, voorafgaand aan de aanmelding. 

Capaciteit op de scholen

Voor alle kinderen is plaats op een van onze basisscholen. Afhankelijk van de capaciteit op de scholen wordt een plaats toegekend, in de volgorde van de opgegeven voorkeuren. Er zijn voorrangsregels opgesteld die gelden als er meer voorkeuren voor een school zijn dan het aantal beschikbare plaatsen.

Bestuurlijk kader

Het bestuur van SKOV stelt de kaders vast die betrekking hebben op de capaciteit m.a.w. het aantal beschikbare plaatsen op een school. Vanuit de optiek zoveel mogelijk ouders tevreden te stellen met de aangegeven voorkeuren beweegt SKOV waar mogelijk mee met de voorkeuren van ouders voor een school. Uitgangspunt bij de plaatsing is een maximale groepsgrootte per school. Er is geen minimum vastgesteld. De capaciteit wordt door het bestuur in overleg met de school bepaald, dit is vastgelegd in het plaatsingskader.

Voorrangsregels

Wanneer het aantal voorkeuren voor een school groter is dan het aantal beschikbare plaatsen gelden de volgende voorrangsregels:

 1. Kinderen uit één gezin naar één school

Kinderen met een ouder broertje of zusje op een school worden met voorrang geplaatst. U geeft dit als voorkeur aan op het aanmeldformulier.

Plaatsing op basis van deze voorrangsregel kan zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer op een school de vraag groter is dan de maximale capaciteit krijgen de instromende vierjarigen met het jongste schoolgaande broertje of zusje voorrang. Het gaat dan om het kleinste leeftijdsverschil op basis van de geboortedatum.

 1. De afstand

Tweede voorrangsregel betreft de fietsafstand tussen woonadres en de school van voorkeur. Het betreft de gemeten afstand volgens Google Maps.

Welke scholen

U kunt kiezen uit de volgende zes scholen:

 1. Jozefschool
 2. Petrusschool
 3. Kofschip
 4. Blokwhere
 5. Samensprong
 6. Scheepswerf

Passend Onderwijs

Alle kinderen zijn in principe welkom op onze scholen. Het kan echter voorkomen dat uw kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft waar de school van uw voorkeur geen- of onvoldoende invulling aan kan geven. Scholen hebben conform artikel 40 lid 4 van de Wet op het Primair onderwijs dan de zorgplicht om een school te vinden die uw kind wel passend onderwijs kan bieden. Als het ondanks inspanningen niet lukt om een geschikte plaats voor uw kind te vinden kan het uiteindelijk geweigerd worden.

We gaan ervan uit dat ouders alle relevante gegevens verstrekken ter bepaling van de ondersteuningsbehoefte. Mocht blijken dat ouders onvoldoende gegevens hebben verstrekt dan hoeft de aanmelding niet in behandeling genomen te worden en wordt het kind ook niet geplaatst (artikel 63 lid 4 Wet op het Primair Onderwijs).

Bevoegdheid schoolbestuur

Het bestuur van SKOV kan bij uitzondering afwijken van de regels. Deze uitzonderingsmogelijkheid heet een hardheidsclausule. U kunt het schoolbestuur vragen om de hardheidsclausule te gebruiken. Bijvoorbeeld als u vindt dat de regels voor u of uw kind erg nadelig zijn. Let op: het schoolbestuur is degene die beslist en wijkt alleen af van de regels in heel bijzondere gevallen.

Toewijzen plaatsen

Uiterlijk zes weken na het sluiten van de aanmeldperiode ontvangt u schriftelijk bericht over de plaatsing. In de brief staat vermeld welke school een plek heeft voor uw kind. De school benadert u ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind om afspraken te maken over de start op de basisschool.

De route in stappen:

 • Stap 1 ► Vanaf 1 december 2023
 • Stap 2 ► Uiterlijk 15 januari 2024
 • Stap 3 ► Week van 4 maart 2024
 • Stap 4 ► School nodigt u uit, ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt

Zijn er verder nog vragen, vergeet dan niet onze veelgestelde vragen categorie te bekijken. 

Succes met aanmelden!

Aanmeldformulier voor een basisschool