Nieuw besturingsmodel geeft SKOV meer speelruimte

02 juni 2021
Nieuw besturingsmodel geeft SKOV meer speelruimte

“Dat onderwijs zich moet blijven vernieuwen is evident. De ontwikkeling op het terrein van ICT en de terugloop van jongeren in de gemeente zorgen daarbij voor grote inhoudelijke uitdagingen. Een adequaat toezicht is hierbij één van de voorwaarden.” Aan het woord is Hans Schoorl, voorzitter van de kersverse Raad van Toezicht van SKOV. Het Volendamse schoolbestuur is de laatste jaren gegroeid naar een passend besturingsmodel en werkt vanaf mei met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Daarmee worden intern toezicht en bestuur gescheiden, met als doel transparantie en een duidelijker aansturing binnen SKOV (Stichting Katholiek Onderwijs Volendam).

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen SKOV en bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht fungeert als interne toezichthouder en valideert de keuzes van de bestuurder. Hans Schoorl: “We houden er toezicht op dat de organisatie ingericht is om de vastgestelde doelen te kunnen realiseren. Tevens zijn we werkgever van de bestuurder.” Voorheen hadden de toezichthouders een dubbelrol, zij hielden toezicht én maakten deel uit van het bestuur. Nu zijn de taken gescheiden. “Het aansturen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs vraagt vakmanschap en flexibiliteit. Zeker dat laatste is door de coronacrisis nog maar eens duidelijk geworden. Juist in deze tijd van digitalisering en ontwikkelingen zijn de vraagstukken talrijk. De leden van de Raad van Toezicht zijn voor de bestuurder een kritisch en meedenkend klankbord met als uiteindelijk doel de ontwikkeling en ontplooiing van alle leerlingen die aan SKOV worden toevertrouwd.”

Het Raad van Toezichtmodel waar SKOV voor kiest is een logische stap in de ontwikkeling van de organisatie. Hans Schoorl is al 6 jaar als bestuurder betrokken bij SKOV, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Hans: “Als bestuurder en toezichthouder zet je altijd het belang van de organisatie en van de leerlingen voorop. Als dat het uitgangspunt is, wil je de verantwoordelijkheid goed in de organisatie beleggen, op alle niveaus. Die weg is al eerder ingeslagen en wordt doorgezet. De complexiteit binnen de onderwijssector wordt groter en groter. Binnen de gemeenschap hebben we als SKOV een grote verantwoordelijkheid met onze scholen, daarbij zijn we ook een grote werkgever in de gemeente. We hebben dan ook een verantwoordelijkheid een professionele werkomgeving te realiseren en behouden. Daar heb je een fulltime bestuurder voor nodig en een onafhankelijke Raad van Toezicht die met een helicopterview meedenkt en meekijkt.”

De Raad van Toezicht van SKOV keurt jaarlijks de begroting goed en controleert het bestuur op naleving van de wet. Ook heeft de Raad van Toezicht de verantwoording om te controleren of het onderwijsgeld op de juiste manier wordt besteed. Hans Schoorl: “Wij zien onze taak breder dan alleen het controleren van de bestuurder. Wij worden gedreven door een oprechte aandacht voor het onderwijs en onze medewerkers. Wij willen bijdragen aan een professionele en fijne werksfeer en een goede werkomgeving. Ook onderwijskwaliteit staat regelmatig op de agenda.”

Bij SKOV zijn 8 reguliere basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor voortgezet onderwijs aangesloten. 300 medewerkers begeleiden 3.000 leerlingen in hun ontwikkeling. Naast kennisoverdracht staat ook het positief bijdragen aan de samenleving centraal. Wij stimuleren onze leerlingen uit te groeien naar verantwoordelijke en sociale burgers. Leren is op onze scholen een interactief en sociaal proces. Samen weet je meer, leer je beter en kom je verder.