Onderwijs vanaf 8 juni: de 3e fase

27 mei 2020
Onderwijs vanaf 8 juni: de 3e fase

Beste ouders/ verzorgers,

Van maandag 8 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020 geldt de derde fase ‘onderwijs in het corona-tijdperk’. Samen met de directeuren hebben we bijgaande afspraken gemaakt op basis van de landelijke richtlijnen die tot nu toe bekend zijn. Het landelijke protocol is echter nog niet gereed, definitieve besluitvorming vindt plaats in de loop van deze week of volgende week. Onderstaande afspraken zijn dan ook onder voorbehoud van de landelijke besluitvorming. We wijken er alleen van af als de landelijke richtlijnen dat noodzakelijk maken. Met het protocol ‘derde fase’ hopen we alle kinderen nog vier mooie weken van dit cursusjaar op school te bieden!

Alle dagen school
Alle kinderen mogen vanaf 8 juni hele dagen naar school, in hele groepen (tenzij in de week van 1 juni blijkt dat het kabinet anders beslist).
Het continurooster loopt door tot de zomervakantie: van 08.30u tot 14.00u en op woensdag van 08.30u tot 11.30u.

Protocol volwassenen
De beperkende maatregelen en richtlijnen voor volwassenen gaan onverkort door. De 1,5 meter maatregel blijft van kracht. Alle hygiënemaatregelen blijven van groot belang. Hoewel de cijfers landelijk een gunstige daling laten zien blijft de kans op een tweede golf bestaan. Ook de situatie tot de zomervakantie is ‘niet-normaal’. We zullen er met elkaar alles aan doen om de risico’s op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden.

Welbevinden en gezondheid leerkrachten
Op dit moment zijn er voldoende leerkrachten om aan hele groepen les te geven. Voor enkele leerkrachten die tot de risicogroep behoren is een oplossing gevonden. Wij hopen deze situatie zo te houden. In geval van nood vallen we terug op thuisonderwijs, incidenteel en van korte duur waar het niet anders kan.

Volwassenen in de school
De afspraken t.a.v. volwassenen in de school blijven in de lijn van het protocol ‘tweede fase’. Het aantal volwassenen in de school blijft beperkt tot de eigen leerkrachten voor de groep. Rondom specifieke zorg voor een leerling is 1 op 1 begeleiding mogelijk. Afspraken hierover worden gemaakt met de directeur en liggen in de lijn van de afgelopen periode.

Tot slot
We zijn blij dat de kinderen weer de hele week naar school kunnen gaan. Natuurlijk hopen we met elkaar dat alle inspanningen van eenieder ook een gunstig beeld laat zien op de wat langere termijn.
Voor nu gaan we hopelijk in alle opzichten een zonnige periode tegemoet met een vrije Pinksterweek in het vooruitzicht.

Een hartelijke groet, mede namens de directeuren,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs